Jak wykonać Usuń i aktualizuj rekordy w tabeli SQL z widoku siatki w C #. Próbowałem go na wiele sposobów, ale nie działa w żaden sposób. Pomóż mi rozwiązać ten problem, aby dodać usunięcie i edycję funkcjonalności do mojego widoku siatki do edycji mojej tabeli SQL.

 protected void userlist_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
  {
      userlist.DeleteRow(e.RowIndex);

  }
  protected void userlist_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
  {
    userlist.EditIndex = e.NewEditIndex;
    DataBind();
  }

  protected void userlist_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection();
    try
    {
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["PMS"].ToString();

      if (con.State == ConnectionState.Closed)
      {
        con.Open();
      }

      // SqlCommand cmd = "UPDATE UserDT SET (UserId,UserName, Password, Email, PhoneNumber )" + "VALUES ('"+ UserName.Text +"' + tbxPassword.Text + tbxPermission.Text + "');";
      cmd.ExecuteNonQuery();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Note.Text = ex.Message;
    }
  }
0
ROHIT MANDALAPU 17 luty 2017, 16:00

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć, jak pokazano poniżej. W przypadku wkładki z tagów kolumn projektowych Gridview

<Columns>  
  <FooterTemplate>
  <asp:LinkButton ID="btnAddNew" Text="Add New" runat="server" CommandName="AddNew" ToolTip="ADD"/>
  </FooterTemplate>
  </asp:TemplateField>
</Columns> 

protected void EmpGrid_Command(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
  if (e.CommandName.Equals("AddNew"))
  {
    TextBox txtf = (TextBox)EmpGrid.FooterRow.FindControl("txtFooterFname");
    TextBox txtl = (TextBox)EmpGrid.FooterRow.FindControl("txtfooterLname");
    TextBox txtq = 
        (TextBox)EmpGrid.FooterRow.FindControl("txtfooterqualification");
    TextBox txtd = 
        (TextBox)EmpGrid.FooterRow.FindControl("txtfooterdecription");
    TextBox txts = (TextBox)EmpGrid.FooterRow.FindControl("txtfootersalary");

    // For Inserting New Row
    string insrtquery = "insert into EMPTable
              (fname,lname,qualification,designation,sal) values
              ('" + txtf.Text + "','" + txtl.Text + "',
               '" + txtq.Text + "','" + txtd.Text + "','" +
                 txts.Text + "')";
    da = new SqlDataAdapter(insrtquery, con);
    DataSet ds = new DataSet();
    da.Fill(ds,"inserted");
    Bindemployees();
   }    
}

protected void EmpGrid_Updating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
{
int empid = Convert.ToInt32(EmpGrid.DataKeys[e.RowIndex].Value.ToString());
string fname = EmpGrid.DataKeys[e.RowIndex].Values["fname"].ToString();
string lname = EmpGrid.DataKeys[e.RowIndex].Values["lname"].ToString();
TextBox txtq = 
    (TextBox)EmpGrid.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtEditqualification");
TextBox txtd = 
    (TextBox)EmpGrid.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtEditdesignation");
TextBox txts = 
    (TextBox)EmpGrid.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtEditsalary");

string updatequery = "update EMPTable set qualification='" + txtq.Text +
          "',designation='" + txtd.Text + "',sal='" + txts.Text + "'
          where empid='" + empid + "'";
DataSet ds = new DataSet();
da = new SqlDataAdapter(updatequery,con);
da.Fill(ds,"added");
EmpGrid.EditIndex = -1;
Bindemployees();
}

protected void EmpGrid_Deleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
{
int empid = Convert.ToInt32(EmpGrid.DataKeys[e.RowIndex].Value.ToString());
da = new 
SqlDataAdapter("delete from EMPTable where empid='" + empid + "'", con);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds,"deleted");
Bindemployees();
}

Aby lepiej zrozumieć, zobacz ten link

http://reddyninfosoft.blogspot.in/2012/07/insert-edit-update-and-delete-with-in.html.

0
Vara 18 luty 2017, 10:20

Wiążysz z datatable. Spróbuj tego:

DataTable sourceData = (DataTable)userlist.DataSource;
sourceData.Rows[e.RowIndex].Delete();
userlist.DataSource = sourceData;
userlist.DataBind();
0
Sudhakar Rao 17 luty 2017, 22:10