W naszej aplikacji WPF mamy ekran, w którym wyświetlamy siatkę, nagłówek kolumny już teraz jest tekstem, mam dodać obraz obok tekstu. To jest kod XAML,

<Custom:DataGrid.Columns>
    <Custom:DataGridTemplateColumn Header="{Binding EmailIDHeader, Source={StaticResource LiteralDictionary}}" Width = "0.1*" CellTemplate="{StaticResource EmailIDTemplate}" SortMemberPath="EmailID"/>
 </Custom:DataGrid.Columns>

<DataTemplate x:Key="EmailIDTemplate">
    <Grid MinWidth="10" Margin="5,0,5,0">
      <TextBlock HorizontalAlignment="Left" Text="{Binding customerItem.EmailID}" Margin="0,0,3,0"/>
    </Grid>

Emailidheader załaduje wartość tekstową nagłówek, muszę dodać obraz obok niego. Jak to osiągnąć? Próbowałem rozwiązania podane Oto. Ale to pokazuje mi pustą kolumnę nagłówka.

1
user1890098 17 luty 2017, 15:00

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zdefiniuj DataTemplate, gdzie organizujesz textblock i obraz zgodnie z potrzebami i ustaw właściwość HeaderTemplate za pomocą tego zasobu.

Szablon danych dla nagłówka:

<DataTemplate x:Key="EmailIDHeaderTemplate">
    <Grid>
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition/>
        <RowDefinition/>
      </Grid.RowDefinitions>
      <Image Source="SPhotoEditor-20170120_075433.jpg" Width="20" Height="20"></Image>
      <TextBlock HorizontalAlignment="Left" Text="{Binding EmailIDHeader, Source={StaticResource LiteralDictionary}}" Margin="0,0,3,0"/>

    </Grid>
</DataTemplate>

Dla komórki:

<DataTemplate x:Key="EmailIDTemplate">
  <Grid MinWidth="10" Margin="5,0,5,0">
    <TextBlock HorizontalAlignment="Left" Text="{Binding customerItem.EmailID}" Margin="0,0,3,0"/>
  </Grid>
</DataTemplate>

Twoja siatka:

<Custom:DataGrid.Columns>
  <Custom:DataGridTemplateColumn HeaderTemplate="{StaticResource EmailIDHeaderTemplate}" CellTemplate="{StaticResource EmailIDTemplate}" Width = "0.1*" SortMemberPath="EmailID"/>
</Custom:DataGrid.Columns>

enter image description here

0
Bruno 17 luty 2017, 16:42

Zakładając, że model jest

public class Model : INotifyPropertyChanged
{
  string _value;
  public string Value{ get { return _value; } set { _value = value; RaisePropertyChanged("Value"); } }

  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
  void RaisePropertyChanged(string propname)
  {
    PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propname));
  }
}

I istnieją dwa właściwości w modelu widoku:

  string _name;
  public string Name { get { return _name; } set { _name = value; RaisePropertyChanged("Name"); } }


  string _imagePath;
  public string ImagePath { get { return _imagePath; } set { _imagePath = value; RaisePropertyChanged("ImagePath"); } }

Możesz użyć następującego widoku:

  <DataGrid DataContext="{Binding}" ItemsSource="{Binding Models}" AutoGenerateColumns="False">
    <DataGrid.Columns>
      <DataGridTemplateColumn>
        <DataGridTemplateColumn.HeaderTemplate>
          <DataTemplate>
            <StackPanel>
              <TextBlock Text="{Binding RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType={x:Type DataGrid}}, Path=DataContext.Name}"/>
              <Image Source="{Binding RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType={x:Type DataGrid}}, Path=DataContext.ImagePath}"/>
            </StackPanel>
          </DataTemplate>
        </DataGridTemplateColumn.HeaderTemplate>
        <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
          <DataTemplate>
            <TextBlock Text="{Binding Value}"/>
          </DataTemplate>
        </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
      </DataGridTemplateColumn>
    </DataGrid.Columns>
  </DataGrid>
0
Ron 17 luty 2017, 13:14