public class AESEncryptionDecryption {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String message = "FUN dfdf fgfgf dfffgf";
    String randomNo = generateRandom(16); //16digit random number is generated.
    //ENCRYPTION
    Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
    //byte[] ivBytes = Arrays.copyOfRange(randomNo.getBytes("UTF-8"), 0, 16);
    IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(randomNo.getBytes("UTF-8"));
    SecretKeySpec keyspec = new SecretKeySpec(randomNo.getBytes("UTF-8"), "AES");
    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, keyspec, iv);
    cipher.update(message.getBytes("UTF-8"));
    byte[] cipherText = cipher.doFinal();

    //DECRYPTION
    byte[] data = Base64.decodeBase64(base64);
    cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, keyspec, iv);
    cipher.update(cipherText);
    byte[] decryptedMessage = cipher.doFinal();
    System.out.println("Decrypted Message :: " + new String(decryptedMessage,"UTF-8"));
  }


}

Otrzymuję wyjątek tylko dla sznurków o większej długości, dla sznurków o mniejszej długości działa dobrze.

0
preetk 20 listopad 2019, 14:58
1
Jeśli update jest używany, należy również wziąć pod uwagę zwrócone dane (wraz z danymi zwróconymi przez doFinal). Krótkie dane będą działać, ponieważ w tym przypadku update zwraca pustą tablicę bajtów, a całe dane zostaną zwrócone przez doFinal. Alternatywnie, update można usunąć, a jego argument można przekazać w doFinal.
 – 
Topaco
21 listopad 2019, 11:57

1 odpowiedź

import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

public class PasswordEncrypt {
  public static String ALGORITHM = "AES";
  private static String AES_CBS_PADDING = "AES/CBC/PKCS5Padding";
  private static int AES_128 = 128;


  private static byte[] encryptDecrypt(final int mode, final byte[] key, final byte[] IV, final byte[] message)
    throws Exception {
  final Cipher cipher = Cipher.getInstance(AES_CBS_PADDING);
  final SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(key, ALGORITHM);
  final IvParameterSpec ivSpec = new IvParameterSpec(IV);
  cipher.init(mode, keySpec, ivSpec);
  return cipher.doFinal(message);
}

public static Map<String, SecretKey> keyGenerator() throws NoSuchAlgorithmException{
  Map<String, SecretKey> map = new HashMap<String, SecretKey>();
   KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance(PasswordEncrypt.ALGORITHM);
   keyGenerator.init(AES_128);
   SecretKey key = keyGenerator.generateKey();
   map.put("key", key);
   SecretKey IV = keyGenerator.generateKey();
   map.put("iv", IV);
   return map;

}


public static String encrypt(String message) throws Exception{
  Map<String , SecretKey> map = keyGenerator();
  SecretKey key = map.get("key");
  SecretKey IV = map.get("iv");
  byte[] cipherText = encryptDecrypt(Cipher.ENCRYPT_MODE, key.getEncoded(), IV.getEncoded(), message.getBytes());
  String encrypted_message = Base64.getEncoder().encodeToString(cipherText);
  String encodedKey = Base64.getEncoder().encodeToString(map.get("key").getEncoded());
  String encodedIV = Base64.getEncoder().encodeToString(map.get("iv").getEncoded());

  return encrypted_message+"javax"+encodedIV+"javax"+encodedKey;}

public static String decrypt(String encryptedMessage) throws Exception{
  String[] result = encryptedMessage.split("javax");
  byte[] decodedIV = Base64.getDecoder().decode(result[1]);
  byte[] decodedKey = Base64.getDecoder().decode(result[2]);
  byte[] cipher_text = Base64.getDecoder().decode(result[0]);
  SecretKey IV = new SecretKeySpec(decodedIV, 0, decodedIV.length, "AES");
  SecretKey key = new SecretKeySpec(decodedKey, 0, decodedKey.length, "AES");  
  byte[] decryptedString = encryptDecrypt(Cipher.DECRYPT_MODE, key.getEncoded(), IV.getEncoded(), cipher_text);
  String decryptedMessage = new String(decryptedString);
  return decryptedMessage;

}


public static void main(String[] args) throws Exception {
  PasswordEncrypt cu = new PasswordEncrypt();
  String encryptedmessage = cu.encrypt("fds fasdf asdf asdf adsf asdrtwe trstsr sdffg sdf sgdfg fsd gfsd gfds gsdf gsdf");
  System.out.println(encryptedmessage);
  String decryptedMessage = cu.decrypt(encryptedmessage);
  System.out.println(decryptedMessage);
}

Wejście : FDS fasdf asdf asdf adsf asdrtwe trstsr sdffg SDF sgdfg FSD gfsd gfds GSDF GSDF op : h8Auwmfp98BPkIfjrMFt0myxwi / PSY + / g9Js3EOv31WC12mxg3KaimoTfpFO8Sc9e73kOhYpP0eoxigXf4dAXgqCVwqzT6tqUqm + 6aDJKto = javaxeW6Fm9uf7kSI2OXPnyPr1g == == javaxnhPcL3vzPWr2BfcmTKSsLQ

0
Rajendra Gupta 20 listopad 2019, 15:11
Działa świetnie, ale nie jestem w stanie znaleźć tego, czego brakuje w moim fragmencie kodu, przez co nie działa. Dziękuję Ci.
 – 
preetk
20 listopad 2019, 15:55