Chcę agregować dane.frame z dwiema kolumnami: w jednej kolumnie mam "Num", który jest numerem identyfikatorem, a drugi mam tekst. Ważne jest, aby zagregowany tekst ma przestrzeń między poszczególnymi częściami. Mój kod to:

data_aggr <- aggregate(
 x = data_aggr,
 FUN = paste,
 by = list(data_aggr$num)
)

Próbowałem oczywistych z FUN = paste(collapse = " ") i

FUN = paste,
collapse = " ",

Ale to nie działa. Jak muszę to zrobić?

1
Nobody 7 kwiecień 2020, 17:33

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Agregat może być używany do wklejania wierszy o tej samej wartości Num w następujący sposób:

data_aggr <- data.frame(num=c(1,1,1,2,2), letters=letters[1:5])
aggregate(data_aggr$letters, list(data_aggr$num), FUN=paste, collapse= " ")

#  Group.1   x
# 1    1 a b c
# 2    2  d e
1
Miff 7 kwiecień 2020, 14:49

Rozwiązanie DPLER, pomysł jest utworzenie nowej kolumny z numerem wiersza, aby móc przeprowadzić operację w każdym wierszu.

> library(dplyr)
> df.ask <- data.frame('Num' = 1:10, 
+           'Text' = letters[1:10])
> 
> df.ask %>% 
+  mutate(row_num = row_number()) %>% 
+  group_by(row_num) %>% 
+  mutate(together = paste(Num, Text, collapse = ' ')) %>%
+  ungroup() %>% 
+  select(-row_num)
# A tibble: 10 x 3
   Num Text together
  <int> <fct> <chr>  
 1   1 a   1 a   
 2   2 b   2 b   
 3   3 c   3 c   
 4   4 d   4 d   
 5   5 e   5 e   
 6   6 f   6 f   
 7   7 g   7 g   
 8   8 h   8 h   
 9   9 i   9 i   
10  10 j   10 j 
0
Kozolovska 7 kwiecień 2020, 14:38