Znajdź moją próbkę danych pp poniżej.

Pytanie: Czy istnieje sposób na zmianę koloru uszkodzonego tekstu etykiety w nomogu pokazanym poniżej? Jak widać, otaczałem trzy różne części, które chciałbym zmienić ręcznie.

Nie znalazłem rozwiązania, patrząc w R-Documentation .

Mój nomogram:

enter image description here

Który został wykonany z tym kodem

library(rms)
pp$uicc <- factor(pp$uicc,levels=c("1","2","3","4"),labels=c("1","2","3","4"))
pp$rt.kemo <- factor(pp$rt.kemo,levels=c("0","1"),labels=c("0","1"))


d <- datadist(pp)
options(datadist="d")

var.labels <- c(alder = "Age",
        n.fjernet = "LNY",
        uicc = "UICC Stage",
        rt.kemo = "Radiochemotherapy",
        mors = "mors",
        os.neck = "OS")

label(pp) = lapply(names(var.labels),
          function(x) label(pp[,x]) <- var.labels[x])

a <- cph(Surv(os.neck,mors)~alder+n.fjernet+uicc+rt.kemo,data=pp,surv=TRUE,x=TRUE,y=TRUE)

surv <- Survival(a) 

nom <- nomogram(a, fun=list(function(x) surv(12, x),
              function(x) surv(36, x),
              function(x) surv(60, x)),
        funlabel=c("Probability of 1 year survival", 
              "Probability of 3 years survival",
              "Probability of 5 years survival"), lp=F)

plot(nom, xfrac=.2, 
   total.points.label="Sum of all points", 
   cex.axis = 1.05,
   force.label = TRUE,
   tcl = 0.8,
   lmgp = 0.1,
   vnames="labels",
   col.grid=gray(c(0.85,0.95)))

Moje dane

pp <- structure(list(alder = structure(c(58.53, 51.43, 78.5, 48.44, 
68.61, 58.28, 55.06, 67.33, 86.51, 61.57, 76.98, 63.73, 63.72, 
55.29, 55.34, 60.85, 60.54, 56.13, 76.09, 71.54, 80.24, 81.67, 
59.49, 61.07, 58.28, 60.2, 58.57, 60, 71.95, 40.48), label = c(alder = "Age"), class = c("labelled", 
"numeric")), n.fjernet = structure(c(4L, 27L, 18L, 11L, 14L, 
15L, 9L, 6L, 3L, 16L, 4L, 6L, 10L, 13L, 33L, 16L, 6L, 9L, 15L, 
23L, 5L, 9L, 10L, 8L, 17L, 14L, 13L, 13L, 5L, 9L), label = c(n.fjernet = "LNY"), class = c("labelled", 
"integer")), uicc = structure(c(2L, 2L, 4L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 4L, 1L, 1L, 2L, 1L, 4L, 2L, 1L, 2L, 3L, 3L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 2L, 2L, 3L, 2L, 1L), .Label = c("1", "2", "3", "4"), class = c("labelled", 
"factor"), label = c(uicc = "UICC Stage")), rt.kemo = structure(c(2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L), .Label = c("0", 
"1"), class = c("labelled", "factor"), label = c(rt.kemo = "Radiochemotherapy")), 
  mors = structure(c(0L, 0L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
  1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 0L, 1L, 0L, 1L, 0L, 1L, 0L, 
  0L, 0L, 1L, 1L, 0L), label = c(mors = "mors"), class = c("labelled", 
  "integer")), os.neck = structure(c(77.01, 75.96, 11.5, 74.38, 
  17.02, 7.89, 96.03, 40.48, 17.74, 14.65, 62.46, 12.55, 9.92, 
  26.05, 45.47, 17.38, 39.72, 51.45, 119, 8.61, 117.39, 76.98, 
  115.78, 67.09, 113.74, 113.22, 111.64, 94.79, 72.15, 110.23
  ), label = c(os.neck = "OS"), class = c("labelled", "numeric"
  ))), row.names = c(NA, 30L), class = "data.frame")
2
cmirian 15 marzec 2020, 01:52

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie sądzę, że można to zrobić bezpośrednio przez nomogram lub plot, ale zawsze modyfikuje grob:

library(gridGraphics)
library(grid)
plot(nom, xfrac=.2, 
   total.points.label="Sum of all points", 
   cex.axis = 1.05,
   force.label = TRUE,
   tcl = 0.8,
   lmgp = 0.1,
   vnames="labels",
   col.grid=gray(c(0.85,0.95)))

grid.echo()
a <- grid.grab()

Aby zmienić kolory, po prostu określ etykietę, którą chcesz, numerowany w kolejności od góry do dołu:

a$children$`graphics-plot-1-text-1`$gp$col <- "red"
a$children$`graphics-plot-1-text-2`$gp$col <- "green"
a$children$`graphics-plot-1-text-7`$gp$col <- "blue"

grid.draw(a)

enter image description here

3
Greg 15 marzec 2020, 14:01

Najlepszym zakładem jest załadowanie https://raw.githubusercontent.com /harrefse/rms/master/r/plot.nomogram.s i edytuj w funkcję lokalną, taką jak plotnom, a następnie zadzwoń plotnom.

Nawet lepiej: rozwidlenie z github i dodaj nowe opcje do pliku R i do pliku pomocy w katalogu man, a następnie pozwól mi połączyć go z powrotem do głównego pnia.

1
Frank Harrell 26 marzec 2020, 17:54