Zaimplementowałem niestandardową komórkę widoku tabeli, która pojawia się, ale bez separatora, dopóki nie przewiniesz. W viewDidAppear ustawiłem styl separatora, obramowanie etykiety nie zachodzi na krawędzie komórki. Wsparcie

Przed przewijaniem

enter image description here

Po przewinięciu

enter image description here

Większe okno Sima

enter image description here

Testowanie urządzeń

enter image description here

Wzorzec to MVVM z niestandardową komórką.

Model

import Foundation

struct OAuthList {

  let providers: [String]

  init() {
    self.providers = OAuthProviders.providers
  }
}

Wyświetl model

import Foundation

struct OAuthListViewModel {

  var providerList: [String]

  init(providers: [String]) {

    self.providerList = providers
  }
}

LoginViewController

import UIKit

class LoginViewController: UIViewController, UITableViewDataSource, UITableViewDelegate {

  @IBOutlet var tableView: UITableView!

  var providerButtons = OAuthListViewModel(providers: OAuthProviders.providers)

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    let attributes = [NSAttributedString.Key.foregroundColor: UIColor.white, NSAttributedString.Key.font: UIFont.boldSystemFont(ofSize: 17)]
    self.navigationController?.navigationBar.titleTextAttributes = attributes
    self.navigationController?.navigationBar.isTranslucent = false
    self.navigationController?.navigationBar.barTintColor = #colorLiteral(red: 1, green: 0.738589704, blue: 0.9438112974, alpha: 1)
    self.navigationItem.title = "LOGIN / SIGNUP"
    self.navigationItem.leftBarButtonItem?.tintColor = .white
    self.navigationItem.leftBarButtonItem?.isEnabled = false
    self.tableView.separatorColor = .white
    self.tableView.delegate = self
    self.tableView.dataSource = self
    self.tableView.register(CustomCell.self, forCellReuseIdentifier: TextCellIdentifier.textCellIdentifier)
    self.tableView.layoutMargins = UIEdgeInsets.zero
    self.tableView.separatorInset = UIEdgeInsets.zero
    self.tableView.tableFooterView = UIView()
  }
}

extension LoginViewController {

  func numberOfSectionsInTableView(tableView: UITableView) -> Int {
    return 1
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return providerButtons.providerList.count
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: TextCellIdentifier.textCellIdentifier, for: indexPath) as! CustomCell

    let row = indexPath.row
    cell.backgroundColor = #colorLiteral(red: 1, green: 0.738589704, blue: 0.9438112974, alpha: 1)
    cell.buttonLabel.text = providerButtons.providerList[row]
    cell.layoutMargins = UIEdgeInsets.zero
    return cell
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {

    print(providerButtons.providerList[indexPath.row])

  }
}

Komórka niestandardowa

class CustomCell: UITableViewCell {

  var labelText: String?

  var buttonLabel: UILabel = {
    var label = UILabel()
    return label
  }()

  override init(style: UITableViewCell.CellStyle, reuseIdentifier: String?) {
    super.init(style: style, reuseIdentifier: TextCellIdentifier.textCellIdentifier)
    self.addSubview(buttonLabel)
    buttonLabel.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false

    buttonLabel.centerYAnchor.constraint(equalTo: self.centerYAnchor).isActive = true
    buttonLabel.centerXAnchor.constraint(equalTo: self.centerXAnchor).isActive = true
    buttonLabel.textColor = UIColor.white
  }

  override func layoutSubviews() {

    if let labelText = labelText {
      buttonLabel.text = labelText
    }
  }

  required init?(coder aDecoder: NSCoder) {
    fatalError("init(coder:) has not been implemented")
  }
}
0
Conor 22 marzec 2020, 03:49

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz ukryć separator i po prostu dodać UIView, aby działał jako separator w niestandardowych komórkach

0
Aviv Frenkel 22 marzec 2020, 02:13

Powiększ okno symulatora lub wypróbuj go na rzeczywistym urządzeniu, a nie na karcie SIM.

Gdy okno karty SIM jest dostatecznie małe, wyświetlenie separatorów w widoku tabeli może być trudne, ponieważ zazwyczaj mają one tylko 0,5 punktu wysokości.

Dobrym wskaźnikiem, że pojawia się problem, o którym wspomniałem powyżej, jest przewijanie widoku tabeli w symulatorze i pojawianie się losowych separatorów, podczas gdy niektóre są ukryte. Co wydaje się mieć miejsce na drugim zrzucie ekranu.

0
David Villegas 22 marzec 2020, 03:39