Próbuję uruchomić kontener httpd
Adres IP to 172.17.0.2 (Jestem pewien, że spowodowałem, że pobiegłem docker container inspect <container_name>), a ja jest portem jest 4400 i kiedy uruchomię pojemnik nie może uzyskać dostępu do niego za pośrednictwem Przeglądarka na tym adresie http://172.17.0.2:4400!
Próbowałem wyłączyć zaporę, ale wciąż ten sam problem.

Tak zacząłem:

docker container run -d -p 4400:8080 httpd


.. To jest docker container ls daje mi

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS              NAMES
e9f92cfceb76    httpd        "httpd-foreground"  24 minutes ago   Up 13 minutes    80/tcp, 0.0.0.0:4400->8080/tcp  interesting_wright

Czego mi brakuje ?

1
SlimenTN 16 marzec 2020, 17:06

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
docker run -dit --name my-apache-app -p 4400:80 -v "$PWD":/usr/local/apache2/htdocs/ httpd:2.4

A następnie użytkownika LocalHost + ten port i / lub LAN IP + ten port.

Odniesienie: https://hub.docker.com/_/httpd

0
J. Scott Elblein 16 marzec 2020, 19:36

Problem był z Wamp
Kiedy go wyłączałem, udało mi się uzyskać dostęp do pojemnika za pomocą http://localhost:4400

1
SlimenTN 17 marzec 2020, 09:59