Docker to narzędzie do tworzenia i uruchamiania kontenerów. Przyjmowane są pytania dotyczące plików Dockerfiles, operacji i architektury. Pytania dotyczące uruchamiania dockera w środowisku produkcyjnym mogą znaleźć lepsze odpowiedzi w witrynie ServerFault (https://serverfault.com/). Znacznik Docker jest rzadko używany samodzielnie i często jest łączony z innymi znacznikami, takimi jak docker-compose i kubernetes.

Więcej na temat docker...

Właśnie zacząłem uczyć się Dockera do pracy i obecnie wierzę, że jeśli uruchomi się kontener Dockera z opcją rm – tj. docker run -rm mycontainer python3 ./mycode.py --logging='true' Wtedy wszelkie wytworzone dane wyjściowe znikają po zamknięciu pojemnika. Jednak właśnie natknąłem się na dokumentac....
26 styczeń 2022, 21:05
Próbuję ustawić adres URL API w czasie wykonywania. Śledziłem ten samouczek, który dokładnie rozwiązuje mój problem, ale nadal zmienna jest niezdefiniowana. Umieściłem plik ze zmienną środowiskową w skrypcie w index.html (EDYTOWANO) <script src="%PUBLIC_URL%/env-config.js"></script> Wewnątrz które....
26 styczeń 2022, 17:16
Próba uruchomienia obrazu dokowanego promienia na M1 skutkuje $ docker run -p 10001:10001 -p 8265:8265 -p 33963:33963 rayproject/ray:latest > WARNING: The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested Próbo....
26 styczeń 2022, 12:39
Stworzyłem klaster Spark z jednym nadrzędnym i dwoma podrzędnymi, każdy w kontenerze Dockera. Uruchamiam go poleceniem start-all.sh. Mogę uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika z mojego komputera lokalnego pod adresem localhost:8080 i pokazuje mi, że klaster jest dobrze uruchomiony: Zrzut ekranu....
26 styczeń 2022, 11:57
Chcę użyć mojej zmiennej env w pliku docker Compose. Kiedy próbuję go uruchomić, otrzymuję ten błąd dla każdej zmiennej tam, jakby nie były zdefiniowane: The password variable is not set. Defaulting to a blank string. Pewien kontekst: Docker-Compose: version: '3.3' services: mysqldb: image....
Mam wdrażany przeze mnie pakiet Debiana, który jest dostarczany z obrazem dockera. Podczas uaktualniania pakietu skrypt prerm zatrzymuje się i usuwa obraz dockera. Jako zabezpieczenie przed awarią, skrypt preinst robi to również, aby upewnić się, że stary obraz zostanie usunięty przed instalacją n....
25 styczeń 2022, 19:56
Chcę skompilować i wypchnąć kontener dockera z mojego repozytorium Github do rejestru kontenerów Github. Może warto wspomnieć, że repozytorium leży w organizacji. Oto mój przepływ pracy Github Action: name: <name> on: push: branches: - server jobs: login: runs-on: ubuntu-latest....
Jestem programistą, badaczem cyberbezpieczeństwa i majsterkowiczem.... mam sporo obrazów pobranych z różnych źródeł z różnych powodów. Czy można organizować obrazy w coś takiego jak „kategorie”? Na przykład mam kontenery reconftw & nikto do pentestów, chciałbym mieć je w innym folderze lub środowi....
25 styczeń 2022, 16:56
Włączyłem wirtualizację w BIOS-ie i włączyłem IOMMU w wierszu poleceń jądra (intel_iommu=on). Powiązałem kartę sieciową solarflare z urządzeniem vfio-pci i dodałem regułę udev, aby upewnić się, że urządzenie vfio jest dostępne dla mojego użytkownika innego niż root (np. /etc/udev/rules.d/10-vfio-doc....
25 styczeń 2022, 03:58
Otrzymałem ten kod błędu podczas redagowania w najnowszej wersji platformy Docker Desktop 4.4.4 dla systemu Windows: docker-compose -f ./docker-compose.yml up failed to solve: rpc error: code = Unknown desc = failed to compute cache key: failed to walk /var/lib/docker/tmp/buildkit-mount067465596/bui....
25 styczeń 2022, 03:07
Czy można użyć jwilder/nginx-proxy do kierowania wiadomości mqtt do Kontenery eclipse-mosquitto? Dzięki temu klienci mogą dotrzeć do różnych brokerów w różnych subdomenach, ale na tym samym porcie: Broker1.example.com na porcie 1883 broker2.example.com na porcie 1883....
25 styczeń 2022, 01:17
Muszę uruchomić polecenie pip install w initcontainerze. Używam obrazu python:3.9-slim-buster < /a>. Utworzyłem następujący kod, jednak otrzymuję następujący błąd: /usr/local/bin/python3: Brak modułu o nazwie pip install moduleexample Kod: spec: volumes: - name: agent....
25 styczeń 2022, 00:31
Jestem bardzo nowy w Nginx i chcę go używać do obsługi statycznych plików kątowych, a także proxy do serwera ekspresowego zaplecza. Dokeryzuję też frontend (z nginx) i backend. W interfejsie mam tylko przycisk, który wysyła żądanie i pobiera dane z ekspresu. Za każdym razem, gdy próbuję tego, otrz....
24 styczeń 2022, 21:12
Mam plik Dockerfile: FROM postgres ENV POSTGRES_USER root ENV POSTGRES_PASSWORD root ENV POSTGRES_DB world COPY world.sql /docker-entrypoint-initdb.d/ Uruchamiam docker build -t postgres, potem tworzę kontener, ale nie tworzy bazy w PG. Czy ktokolwiek ma jakiś pomysł? Świat.sql : CREATE TABLE city....
24 styczeń 2022, 16:07
Budowanie projektu laravela z wykorzystaniem dokumentacji żagla laravela. Jak wspomniano w pliku docker-compose.yml, wspomina on dockerfile: Dockerfile. Ale nie znajduje się w folderze głównym, więc gdzie to jest? # For more information: https://laravel.com/docs/sail version: '3' services: lar....
24 styczeń 2022, 13:43
Próbuję wdrożyć mój kontener Docker na AWS Lambda. Jednak używam pakietu pdf2image w moim kodzie, który zależy od poppler. Aby zainstalować poppler, muszę wstawić następujący wiersz w pliku Dockerfile. RUN apt-get install -y poppler-utils To jest pełny widok pliku docker. FROM ubuntu:18.04 RUN a....
24 styczeń 2022, 13:25
Mam projekt napisany w Django Restframework, Celery do wykonywania długotrwałych zadań, Redis jako broker i Flower do monitorowania zadania Celery. Napisałem Dockerfile i docker-compose.yaml, aby utworzyć sieć i uruchomić te usługi w kontenerach. Dockerfile” FROM python:3.7-slim ENV PYTHONUNBUFFE....
24 styczeń 2022, 12:26
Mam moją instancję Ec2 z uruchomioną aplikacją wielu kontenerów. Mój frontend działa na Vue js, a mój backend działa. Net core 5. Mam nginx reverse proxy z moim plikiem dockera frontendu. Na moim lokalnym komputerze system działa poprawnie. Kontenery komunikują się za pomocą portów maszynowych. ....
24 styczeń 2022, 11:18
Co chcę rozwiązać Używam docker-compose z Nuxt front i Rails dla backendu, a kiedy próbowałem użyć Jest do testowania Nuxta, stwierdziłem, że muszę zmienić wersje. Zmieniłem więc węzeł node:14.4.0-alpine na node:14.15.5-alpine i próbowałem zainstalować Jest, ale podczas budowania węzła:14.15.5-alpi....
24 styczeń 2022, 02:12
Nie mogę uwierzytelnić mojej bazy danych postgres. Używam docker-compose. Poniżej znajdują się odpowiednie pliki i logi. Czy coś jest nie tak z moimi parametrami połączenia? docker-compose.yml version: "3.8" services: app: build: context: ./ target: dev volumes: - .:....
Próbuję wdrożyć kontener dockera za pomocą Kafki i Sparka i chciałbym przeczytać temat Kafka Topic z aplikacji pyspark. Kafka działa i mogę napisać do tematu i iskra też działa. Ale kiedy próbuję przeczytać strumień Kafki, otrzymuję komunikat o błędzie: pyspark.sql.utils.AnalysisException: Failed....
23 styczeń 2022, 18:02
Mam aplikację Pythona, która działa codziennie, aby pobierać obrazy i zapisuje je w określonym folderze, każdego dnia tworząc folder, tak jak ten /home/ubuntu/images/yyyymmdd. Zbudowałem kontener dockera mojej aplikacji Pythona na ubuntu 20. Kiedy próbuję uruchomić aplikację przez zamontowanie katal....
23 styczeń 2022, 10:43
Napisałem plik docker w ten sposób, aby wdrożyć błyszczącą aplikację r FROM rocker/r-base:latest\ RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \ sudo \ libcurl4-gnutls-dev \ libcairo2-dev \ libxt-dev \ libssl-dev \ libssh2-1-dev \ && rm -rf /var/lib/ap....
23 styczeń 2022, 07:22
Próbuję wdrożyć wdrożenie mongo db wraz z usługą w następujący sposób: apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: mongo-deployment labels: app: mongo spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: mongo template: metadata: labels: app: mongo spe....
23 styczeń 2022, 04:43
Mam bardzo prostą funkcję Lambda, którą chciałbym przetestować lokalnie. App.py def lambda_handler(event, context): return "hello" Dockerfile FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8 COPY app.py . CMD [ "app.lambda_handler" ] Po tym, jak zbuduję swój wizerunek za pomocą docker build -t hello-wor....
22 styczeń 2022, 15:06