R to darmowy język programowania typu open source i środowisko oprogramowania do obliczeń statystycznych, bioinformatyki, wizualizacji i obliczeń ogólnych. Proszę podać minimalne i powtarzalne przykłady wraz z pożądanymi wynikami. Użyj dput () dla danych i określ wszystkie pakiety inne niż podstawowe za pomocą wywołań biblioteki (). Nie osadzaj obrazów dla danych lub kodu, zamiast tego użyj wciętych bloków kodu. W przypadku pytań związanych ze statystykami należy skorzystać z https://stats.stackexchange.com.

Więcej na temat r...

Dany: library(tidyverse) df <- data.frame(est = c(1.36, -0.03), std = c(0.16, 0.18)) df # est std # 1 1.36 0.16 # 2 -0.03 0.18 Chcę wykonać następujące czynności: exp(df[1, 1] + qnorm(c( 0.025, 0.5, 0.975))*df[1, 2]) # [1] 2.847398 3.896193 5.331295 exp(df[2, 1] + qnorm(c( 0.....
26 styczeń 2022, 21:20
Chciałbym mieć wykres z trzema głównymi kolumnami (Variable Letter_ph) i 4 wierszami (Variable_tr), z pełnymi ciastami wypełnionymi wartościami z Type_tx. Tak jak to Ale mam to, czy mogę prosić o pomoc? Dziękuję Ci data <- tibble::tibble( value = c(18.3,47.2,53.5,8.6,61.4,114.24,43.7,0,....
26 styczeń 2022, 19:40
Próbowałem elementarnego mnożenia (*) macierzy i wektora w R i Pythonie i otrzymałem różne wyniki w następujący sposób. To jest R: #R input a=matrix(c(1,2,3,4,5,6,7,8),byrow=T,nrow=4) b=c(9,10) print(a) print(b) print(a*b) #R output # a [,1] [,2] [1,] 1 2 [2,] 3 4 [3,] 5 6 [4....
26 styczeń 2022, 19:22
Mam zagnieżdżoną listę sampleList, która może zawierać zmienną liczbę ramek danych. W tym przykładzie są 3 ramki danych: df1 <- data.frame(id = as.integer(c(1, 6)), key = c('apple', 'apple.green'), stringsAsFactors=FALSE) df2 <- data.frame(id = as.integer(c(1, 3, 5)), key = c('apple', 'apple.red', ....
26 styczeń 2022, 19:11
Mam dwa zestawy danych, z których jeden jest podzbiorem drugiego, czyli tego z wartościami, którymi jestem zainteresowany (Dataset2). Ale problem polega na tym, że w tym zbiorze danych nie mogę powiedzieć, które pozycje należą do siebie. W zestawie danych1 te „grupy” są zdefiniowane jako pozycje m....
r
26 styczeń 2022, 18:55
Tło: mam dużą ramkę data.frame zawierającą wartości z okresu od stycznia 2021 do grudnia 2021. Problem polega jednak na tym, że te daty nie pasują do moich dat w mojej bazie danych SQL. W ten sposób stworzyłem kolumnę „Data zmiany”, która zawiera „poprawne daty: ChangeDates = c( "2021-01-29", "....
26 styczeń 2022, 18:55
Mam ramkę data.frame z setkami kolumn, z których każda jest binarna ("TAK"/"NIE") dla możliwego wyniku pomiaru i można ją zwinąć do krótkiej listy zmiennych z wieloma opcjami (żadna ze zwiniętych zmienna ma więcej niż jedno TAK). Próbuję rozgryźć zapadanie się, ale jedyne rozwiązanie, jakie mogę w....
26 styczeń 2022, 17:45
Mam te dane: data <- structure(list(client_id = c("A", "B", "C", "D", "E", "F" )), row.names = c(NA, -6L), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame" )) Gdzie muszę to dopasować do tego data_to_match: data_to_match <- structure(list(client_id = c("A", "E", "F" )), row.names = c(NA, -3L), class = c("t....
r
26 styczeń 2022, 17:24
Próbuję utworzyć funkcję, która wywołuje kolumnę w tabeli danych dostarczonej jako jeden z poniższych argumentów: df <- read.table(text = "x1 x2 y CA 20 50 CA 30.5 100 CA 40.5 200 AZ 20.12 400 AZ 25 500 OR 86 600 OR 75 700 OR 45 800", header = TRUE) df$x1 <- as.factor(df$x1) library(data.table) m....
26 styczeń 2022, 17:14
Próbuję przekazać listę elementów jako argument do skryptu języka R. R -f myscript.R --people "James" "John" "Emily" "Anna" Próbuję użyć biblioteki optparse, aby spróbować i zrobić to samo co ta odpowiedź który używa argparsera w Pythonie.....
r
26 styczeń 2022, 15:07
Mam funkcję, która jako dane wejściowe przyjmuje ramkę danych. Chciałbym utworzyć kolumnę zawierającą nazwę ramki danych. Jak w poniższym przykładzie: the_df <- tibble(a=c(1,2,3), b=c(1,2,3)) func <- function(df){ df <- df %>% mutate(dataframe = "name_of_df") return(df) } fu....
26 styczeń 2022, 15:04
Często to robię: library(tidyverse) iris %>% group_by(Species) %>% summarise(num_Species = n_distinct(Species)) %>% mutate(perc_Species = 100 * num_Species / sum(num_Species)) Chciałbym więc stworzyć funkcję, która wyprowadza to samo, ale z dynamicznie nazwanymi kolumnami num_ i perc_: nu....
26 styczeń 2022, 14:44
Próbuję dowiedzieć się o fabułach Andrewsa poprzez działanie. Wiem, że R ma pakiet andrews, który używa podstawowego systemu kreślenia, ale chciałem użyć ggplot2. Śledziłem implementację funkcji andrews_curves w bibliotece pandas. Udało mi się przetłumaczyć kroki transformacji danych funkcji Pyth....
26 styczeń 2022, 14:41
Mam ramkę danych zawierającą różne aktywności/zdarzenia, dzień ich wystąpienia i czas trwania aktywności. Teraz chcę utworzyć nową ramkę danych zawierającą liczbę wystąpień zdarzenia B pogrupowanych tylko według dnia (a więc dwie kolumny, dzień i liczba wystąpień). Daily_Duration to czas trwania w....
26 styczeń 2022, 14:34
Dostosowałem oś pomocniczą do jednostek dodając współczynnik /100. Jednak punkty danych (B) nie są wykreślane zgodnie z osią pomocniczą i pozostają małe. data<- data.frame( Days=(1:10), A=c(34,1,22,1,3,0,2,5,0,8), B= c(0.2,0.2,0.2,0.2,0.3,0.3,0.2,0.1,0.1,0.3)) coeff2<- 100 ggplo....
26 styczeń 2022, 13:57
Dla następujących df, jeśli żaden z type ze wszystkimi NA lub NA_real_, działa następujący kod: library(gt) library(gtExtras) df <- structure( list( type = c("v1", "v2", 'v3'), `2017-06` = c(300, 100, NA_real_), `2017-07` = c(10, 900, NA_real_), `2017-08` = c(500, NA, NA_real_), ....
26 styczeń 2022, 13:52
Obecnie korzystam z tego samouczka, aby nauczyć się tworzyć animowane wątki za pomocą gganimate Biblioteka. Jednak już zmagam się z pierwszą animacją. Podczas gdy sama animacja działa, jej rozdzielczość jest przeskalowana w dół w porównaniu do przykładu na stronie. Zmiana rozmiaru "Viewer" w RStu....
26 styczeń 2022, 13:52
Otrzymuję to ostrzeżenie za każdym razem, gdy uruchamiam aplikację shiny. Ostrzeżenie w processWidget(instance) : renderDataTable ignoruje ... argumenty, gdy wyraż zwraca obiekt datatable; zobacz ?renderDataTable Oto powtarzalny przykład: library(shiny) library(DT) ui <- fluidPage( ....
26 styczeń 2022, 13:51
Dput() danych, na których chcę tego użyć, znajduje się poniżej. Próbuję wykreślić wykres słupkowy (ułożony lub nie), który wizualizuje liczbę osób z cechą binarną i bez niej (w tym przypadku obecność LGE). Następnie chcę pokazać dwie zgrupowane pary słupków obok siebie, a mianowicie pierwszy i osta....
26 styczeń 2022, 11:51
Mam taki wektor numeryczny x <- c(1, 23, 7, 10, 9, 2, 4) i chcę pogrupować elementy od lewej do prawej z ograniczeniem, że każda suma grupy nie może przekraczać 25. Zatem tutaj pierwsza grupa to c(1, 23), druga to c(7, 10), a ostatnia c(9, 2, 4). oczekiwanym wyjściem jest ramka danych z drugą....
26 styczeń 2022, 11:41
Mam plik csv składający się z 10 000 wierszy. Pokażę 12 górnych wierszy, które zawierały wartości, w tym nagłówki. Chcę pogrupować wartości dla odpowiedniej zmiennej, a następnie policzyć, ile razy wartość pojawiła się w całkowitej liczbie wartości dla odpowiedniej zmiennej i podać ją w procentach....
r csv
26 styczeń 2022, 08:23
Mam 2 df. Df_tailnum, lista unikalnych tailnum TailNum <chr> 1 N657AW 2 N834AW 3 N605AW 4 N312AW 5 N309AW 6 N733UW 7 N177UW 8 N404US 9 N722UW 10 N104UW Oraz df_planes, z informacjami o nazwach tailnum tailnum type manufacturer issue_date model status aircraft_type eng....
r
26 styczeń 2022, 08:18
Próbowałem uzyskać nazwy kolumn i ich indeks, a wynik zapisać jako ramkę danych lub słownik: df <- data.frame(a=rnorm(10), b=rnorm(10), c=rnorm(10)) Jak mogę to zrobić? Dzięki. column index a 1 b 2 c 3 ....
26 styczeń 2022, 07:15
Zakładając, że mam dane panelu w następujący sposób, które zostały zredagowane z ten link: df <- structure(list(id = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L), .Label = c("M01", "M02", "S01"), class = "factor"), date = structure(c(2L, 3L, ....
26 styczeń 2022, 06:09
Jak przekonwertować wiele kolumn na wartości liczbowe, gdy są to znaki, ponieważ zawierają '$'? library(data.table) dt = data.table( text = c('a', 'b', 'c'), price = c('1.1', 2.2, 3.3), other = c('$1','$2','$3') ) Pomyślałem, że może zadziałać: dt[ , names(dt) := as.list( gsub('\\$', '', dt) ) ] dt....
26 styczeń 2022, 05:23