React to biblioteka JavaScript do tworzenia interfejsów użytkownika. Wykorzystuje deklaratywny paradygmat oparty na komponentach i ma być zarówno wydajny, jak i elastyczny.

Reactto biblioteka javascriptdo tworzenia interfejsów użytkownika.

Używa paradygmatu deklaratywnego, który ułatwia wnioskowanie o aplikacji, mając na celu zarówno wydajność, jak i elastyczność. Początkowo rozwijany wewnętrznie na Facebooku, React stał się od tego czasu open source, gdzie jest nadal rozwijany i utrzymywany przez Facebooka i społeczność open source.


Tylko interfejs użytkownika

Wiele osób używa Reacta jako V w MVC. React nie przyjmuje żadnych założeń co do reszty Twojego stosu technologii i łatwo jest go wypróbować na małej funkcji w istniejącym projekcie.


Wirtualny DOM

React używa wirtualnej implementacji różnicowania DOM, aby uzyskać bardzo wysoką wydajność. Może również renderować się na serwerze przy użyciu node.js- ciężki model DOM przeglądarki nie jest wymagany. Ponadto istnieje odgałęzienie React-Native do korzystania z React na urządzeniach mobilnych, takich jak iosi android.


Przepływ danych

React implementuje jednokierunkowy reaktywny przepływ danych za pomocą rekwizytów, które redukują szablonowość i są łatwiejsze do zrozumienia niż tradycyjne dwukierunkowe wiązanie danych.


Przykład z wykorzystaniem JSX

class HelloWorldWidget extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div>
        Hello World!
      </div>
    );
  }
};

ReactDOM.render(
  <HelloWorldWidget />,
  document.body
);

Przykład użycia komponentu funkcjonalnego

const HelloWorldWidget = () => {
  return (
    <div>
      Hello World!
    </div>
  );
};

ReactDOM.render(
  <HelloWorldWidget />,
  document.body
);

Pierwsze kroki

 npx create-react-app my_app

Zalety

 • React tworzy wirtualny DOM, dzięki czemu wszystkie komponenty mogą być ponownie renderowane indywidualnie, bez konieczności odświeżania całej strony przez przeglądarkę

 • Użytkownik może zaktualizować określoną zawartość strony, po prostu ponownie renderując tylko ten komponent

 • Logika widoku Reacta oznacza, że może on łatwo renderować się na serwerze, w przeglądarce lub komponentach natywnych

 • React może być używany w połączeniu z frameworkami takimi jak angular.jsi backbone.js

 • Oddzielenie widoku deklaratywnego (jsx) i logiki sprawia, że projekty są łatwiejsze do odczytania i utrzymania


Zasoby:


Książki:


Powiązane tagi:


Oficjalne logo:


Wersje:

|---------|----------------|---------------------
| Version | Release Date | Changes
|---------|----------------|---------------------
| 0.3.0 |29 May 2013   |Initial Public Release
|---------|----------------|---------------------
| 0.4.0 |20 July 2013  |Support for comment nodes <div>{/* */}</div>, Improved server-side rendering APIs, Removed React.autoBind, Support for the key prop, Improvements to forms, Fixed bugs.
|---------|----------------|---------------------
| 0.5.0 |20 October 2013 |Improve Memory usage, Support for Selection and Composition events, Support for getInitialState and getDefaultProps in mixins, Added React.version and React.isValidClass, Improved compatibility for Windows.
|---------|----------------|---------------------
| 0.8.0 |20 December 2013|Added support for rows & cols, defer & async, loop for <audio> & <video>, autoCorrect attributes. Added onContextMenu events, Upgraded jstransform and esprima-fb tools, Upgraded browserify.
|---------|----------------|---------------------
| 0.9.0 |20 February 2014|Added support for crossOrigin, download and hrefLang, mediaGroup and muted, sandbox, seamless, and srcDoc, scope attributes, Added any, arrayOf, component, oneOfType, renderable, shape to React.PropTypes, Added support for onMouseOver and onMouseOut event, Added support for onLoad and onError on <img> elements.
|---------|----------------|---------------------
| 0.10.0 |21 March 2014  |Added support for srcSet and textAnchor attributes, add update function for immutable data, Ensure all void elements don't insert a closing tag.
|---------|----------------|---------------------
| 0.11.0 |17 July 2014  |Improved SVG support, Normalized e.view event, Update $apply command, Added support for namespaces, Added new transformWithDetails API, includes pre-built packages under dist/, MyComponent() now returns a descriptor, not an instance.
|---------|----------------|---------------------
| 0.12.0 |21 November 2014|Added new features Spread operator ({...}) introduced to deprecate this.transferPropsTo, Added support for acceptCharset, classID, manifest HTML attributes, React.addons.batchedUpdates added to API, @jsx React.DOM no longer required, Fixed issues with CSS Transitions.
|---------|----------------|---------------------
| 0.13.0 |10 March 2015  |Deprecated patterns that warned in 0.12 no longer work, ref resolution order has changed, Removed properties this._pendingState and this._rootNodeID, Support ES6 classes, Added API React.findDOMNode(component), Support for iterators and immutable-js sequences, Added new features React.addons.createFragment, deprecated React.addons.classSet.
|---------|----------------|---------------------
| 0.14.1 |29 October 2015 |Added support for srcLang, default, kind attributes, and color attribute, Ensured legacy .props access on DOM nodes, Fixed scryRenderedDOMComponentsWithClass, Added react-dom.js.
|---------|----------------|---------------------
| 15.0.0 |07 April 2016  |Initial render now uses document.createElement instead of generating HTML, No more extra <span>s, Improved SVG support, ReactPerf.getLastMeasurements() is opaque, New deprecations introduced with a warning, Fixed multiple small memory leaks, React DOM now supports the cite and profile HTML attributes and cssFloat, gridRow and gridColumn CSS properties.
|---------|----------------|---------------------
| 15.1.0 |20 May 2016   |Fix a batching bug, Ensure use of the latest object-assign, Fix regression, Remove use of merge utility, Renamed some modules.
|---------|----------------|---------------------
| 15.2.0 |01 July 2016  |Include component stack information, Stop validating props at mount time, Add React.PropTypes.symbol, Add onLoad handling to <link> and onError handling to <source> element, Add isRunning() API, Fix performance regression.
|---------|----------------|---------------------
| 15.3.0 |30 July 2016  |Add React.PureComponent, Fix issue with nested server rendering, Add xmlns, xmlnsXlink to support SVG attributes and referrerPolicy to HTML attributes, updates React Perf Add-on, Fixed issue with ref.
|---------|----------------|---------------------
| 15.3.1 |19 August 2016 |Improve performance of development builds, Cleanup internal hooks, Upgrade fbjs, Improve startup time of React, Fix memory leak in server rendering, fix React Test Renderer, Change trackedTouchCount invariant into a console.error.
|---------|----------------|---------------------
| 15.4.0 |16 November 2016|React package and browser build no longer includes React DOM, Improved development performance, Fixed occasional test failures, update batchedUpdates API, React Perf, and ReactTestRenderer.create().
|---------|----------------|---------------------
| 15.4.1 |23 November 2016|Restructure variable assignment, Fixed event handling, Fixed compatibility of browser build with AMD environments.
|---------|----------------|---------------------
| 15.4.2 |06 January 2017 |Fixed build issues, Added missing package dependencies, Improved error messages.
|---------|----------------|---------------------
| 15.5.0 |07 April 2017  |Added react-dom/test-utils, Removed peerDependencies, Fixed issue with Closure Compiler, Added a deprecation warning for React.createClass and React.PropTypes, Fixed Chrome bug.
|---------|----------------|---------------------
| 15.5.4 |11 April 2017  |Fix compatibility with Enzyme by exposing batchedUpdates on shallow renderer, Update version of prop-types, Fix react-addons-create-fragment package to include loose-envify transform.
|---------|----------------|---------------------
| 15.6.0 |13 June 2017  |Add support for CSS variables in style attribute and Grid style properties, Fix AMD support for addons depending on react, Remove unnecessary dependency, Add a deprecation warning for React.createClass and React.DOM factory helpers.
|---------|----------------|---------------------
| 16.0.0 |26 September2017|Improved error handling with introduction of "error boundaries", React DOM allows passing non-standard attributes, Minor changes to setState behavior, remove react-with-addons.js build, Add React.createClass as create-react-class, React.PropTypes as prop-types, React.DOM as react-dom-factories, changes to the behavior of scheduling and lifecycle methods.
|---------|----------------|---------------------
| 16.1.0 |9 November 2017 |Discontinuing Bower Releases, Fix an accidental extra global variable in the UMD builds, Fix onMouseEnter and onMouseLeave firing, Fix <textarea> placeholder, Remove unused code, Add a missing package.json dependency, Add support for React DevTools.
|---------|----------------|---------------------
| 16.3.0 |29 March 2018  |Add a new officially supported context API, Add new packagePrevent an infinite loop when attempting to render portals with SSR, Fix an issue with this.state, Fix an IE/Edge issue.
|---------|----------------|---------------------
| 16.3.1 |03 April 2018  |Prefix private API, Fix performance regression and error handling bugs in development mode, Add peer dependency, Fix a false positive warning in IE11 when using Fragment.
|---------|----------------|---------------------
| 16.3.2 |16 April 2018  |Fix an IE crash, Fix labels in User Timing measurements, Add a UMD build, Improve performance of unstable_observedBits API with nesting.
|---------|----------------|---------------------
| 16.4.0 |24 May 2018   |Add support for Pointer Events specification, Add the ability to specify propTypes, Fix reading context, Fix the getDerivedStateFromProps() support, Fix a testInstance.parent crash, Add React.unstable_Profiler component for measuring performance, Change internal event names.
|---------|----------------|---------------------
| 16.5.0 |05 September2018|Add support for React DevTools Profiler, Handle errors in more edge cases gracefully, Add react-dom/profiling, Add onAuxClick event for browsers, Add movementX and movementY fields to mouse events, Add tangentialPressure and twist fields to pointer event.
|---------|----------------|---------------------
| 16.6.0 | 23 October 2018|Add support for contextType, Support priority levels, continuations, and wrapped callbacks, Improve the fallback mechanism, Fix gray overlay on iOS Safari, Add React.lazy() for code splitting components.
|---------|----------------|---------------------
| 16.7.0 |20 December 2018|Fix performance of React.lazy for lazily-loaded components, Clear fields on unmount to avoid memory leaks, Fix bug with SSR, Fix a performance regression.
|---------|----------------|---------------------
| 16.8.0 |06 February 2019|Add Hooks, Add ReactTestRenderer.act() and ReactTestUtils.act() for batching updates, Support synchronous thenables passed to React.lazy(), Improve useReducer Hook lazy initialization API.
|---------|----------------|---------------------
| 16.8.6 |27 March 2019  |Fix an incorrect bailout in useReducer(), Fix iframe warnings in Safari DevTools, Warn if contextType is set to Context.Consumer instead of Context, Warn if contextType is set to invalid values.
|---------|----------------|---------------------
| 16.9.0 |9 August 2019  |Add <React.Profiler> API for gathering performance measurements programmatically. Remove unstable_ConcurrentMode in favor of unstable_createRoot
|---------|----------------|---------------------
| 16.10.0|27 September2019|Fix edge case where a hook update wasn't being memoized. Fix heuristic for determining when to hydrate, so we don't incorrectly hydrate during an update. Clear additional fiber fields during unmount to save memory. Fix bug with required text fields in Firefox. Prefer Object.is instead of inline polyfill, when available. Fix bug when mixing Suspense and error handling.
|---------|----------------|---------------------
| 16.10.1|28 September2019|Fix regression in Next.js apps by allowing Suspense mismatch during hydration to silently proceed
|---------|----------------|---------------------
| 16.10.2|3 October 2019 |Fix regression in react-native-web by restoring order of arguments in event plugin extractors
|---------|----------------|---------------------
| 16.11.0|22 October 2019 |Fix mouseenter handlers from firing twice inside nested React containers. Remove unstable_createRoot and unstable_createSyncRoot experimental APIs. (These are available in the Experimental channel as createRoot and createSyncRoot.)
|---------|----------------|---------------------
| 16.12.0|14 November 2019|React DOM - Fix passive effects (useEffect) not being fired in a multi-root app.React Is - Fix lazy and memo types considered elements instead of components
|---------|----------------|---------------------
| 16.13.0|26 February 2020|Features added in React Concurrent mode.Fix regressions in React core library and React Dom.
|---------|----------------|---------------------
| 16.13.1|19 March 2020  |Fix bug in legacy mode Suspense where effect clean-up functions are not fired. Revert warning for cross-component updates that happen inside class render lifecycles.
|---------|----------------|---------------------
| 16.13.1|14 October 2020 |Add support for the new JSX transform. 
|---------|----------------|---------------------
| 17.0.0 |20 October 2020 |React - Add react/jsx-runtime and react/jsx-dev-runtime for the new JSX transform.Build component stacks from native error frames. Allow to specify displayName on context for improved stacks. Prevent 'use strict' from leaking in the UMD bundles. Stop using fb.me for redirects.... React DOM - Delegate events to roots instead of document.Clean up all effects before running any next effects. Run useEffect cleanup functions asynchronously.
|---------|----------------|---------------------
| 17.0.1 |22 October 2020 |React DOM - Fix a crash in IE11. 
|---------|----------------|---------------------